Gdzie szukać pomocy?

Instytucje

Jeżeli Ty lub ktoś z osób, którym chcesz pomóc ma problem, zadzwoń na numer infolinii (płatny pierwszy impuls):

 

 

 • dla osób z problemem alkoholowym POMARAŃCZOWA LINIA0 801 140 068
 • dla osób z problemem narkotykowym – 0 801 199 990
 • dla osób stykających się z problemem przemocy NIEBIESKA LINIA - 0 801 120 002

 

 

Dzwoniąc, możesz anonimowo porozmawiać o problemie, uzyskać wsparcie lub dowiedzieć się gdzie szukać pomocy blisko miejsca zamieszkania.

 

Gdzie można zwrócić się po pomoc w Puławach?

 

1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 

 Al. Królewska 19

 tel. (81) 886 47 96

 

 godziny pracy: 800 – 1800

 administracja:  800 – 1500

 

Udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela także rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. W placówce prowadzone są również terapie indywidualne i rodzinne oraz działalność profilaktyczna adresowana do dzieci i młodzieży.

 

 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Puławach 

 

 ul. Aleja Królewska 3

 tel./fax. (81) 888 04 92

 

Poradnia Rodzinna

 

 poniedziałek 800 - 1600

 wtorek – piątek 700 – 1800

 

 pomoc psychologiczna - tel. (81) 888 53 06, 888 53 05

 porady prawne - (81) 888 04 92

 

Poradnia Rodzinna świadczy specjalistyczne usługi psychologiczne (diagnoza, terapia indywidualna i rodzinna) oraz prawne osobom i  rodzinom, które potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Prowadzone są również warsztaty i grupy wsparcia dla rodzin i dzieci z różnymi problemami w ramach realizowanych programów ministerialnych.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się również pozyskiwaniem, szkoleniem i kwalifikowaniem osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

 tel. (81) 888 53 06

 

 poniedziałek 800 - 1600

 

 wtorek – piątek 700 – 1800

 

 

 0 800 110 001 (infolinia bezpłatna)

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podejmuje działania na rzecz osób i rodzin, które znalazły się w trudnej, kryzysowej sytuacji:

 

 • dokonuje diagnozy sytuacji kryzysowej osób i rodzin zgłaszających się po pomoc,
 • udziela wsparcia psychologicznego aby pomóc osobom zgłaszającym się po pomoc  w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z występowaniem przemocy w rodzinie,
 • zapewnia schronienie ofiarom przemocy,
 • udziela poradnictwa prawnego,

 

 

3. Ośrodki Pomocy Społecznej

 

Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, a także zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przykładowe zadania:

 

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, stałych;
 • udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • praca socjalna;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
 • tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 • dożywianie dzieci;
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

 

 ul. Leśna 17

 

 Codziennie  715- 1515

 Wtorek  830- 1630

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

 

 ul. Dęblińska 4

 tel. (081) 887 41 21 (centrala)

 

 Poniedziałek  800 - 1600

 Wtorek - piątek 700- 1500

 

 

4. Ognisko Wychowawcze

 

 ul. Partyzantów 28, 24-100 Puławy

  tel. (81) 886 24 26

 

Celem pracy Ogniska jest wspieranie rodziny poprzez:

 

 • objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi zagrożonymi demoralizacją, przestępczością  i uzależnieniami;
 • pracę z dzieckiem i rodziną w celu korygowania niewłaściwych postaw i umożliwienia dziecku prawidłowego funkcjonowania w otoczeniu społecznym.

 

Dzieci korzystające ze wsparcia dziennego w placówce wracają do swoich domów ok.  godz. 19. Część dzieci przebywa okresowo w całodobowym hoteliku. Dzieci przebywają w Ognisku dobrowolnie za zgodą rodziców.

 

 

5. Fundacja PRAESTERNO

 

 przy Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej

 

 ul. Czartoryskich 8

 tel. 731 046 427

 

 e-mail: pulawy@praesterno.pl

 kierownik - Beata Szymczak

 

Działalność OPŚ nastawiona jest na:

 

 • pomoc młodzieży w kryzysie tożsamości;
 • prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w szkołach;
 • konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży, rodziców, nauczycieli;
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń profilaktycznych zwiększających umiejętności oddziaływań nauczycieli oraz pedagogów.

 

Formy pracy:

Grupy wsparcia - dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Praca z grupą nastawiona jest na pogłębianie świadomości siebie i relacji z innymi, usprawnianie komunikacji interpersonalnej, wspieranie w rozwiązywaniu problemów, promowanie zdrowego modelu życia.

Grupa terapeutyczna - dla młodzieży w wieku 16- 20 lat. Cykl obejmuje spotkania raz w tygodniu przez 6 miesięcy oraz wyjazdy weekendowe.

Opieka indywidualna - dla młodych ludzi, dla których udział w grupie wsparcia jest zbyt trudny.

 

 

6. Centrum Interwencji Kryzysowej

 

  ul. Wólka Profecka 26

  tel./fax (81) 888 02 50

    0-800 306 833 - linia bezpłatna

 

Centrum Interwencji Kryzysowej działa całodobowo, przez wszystkie dni w roku. Psychologowie pomagają w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych:

 

 • przeciążeniami życiowymi, obowiązkami
 • bezradnością wobec przemocy
 • konfliktami rodzinnymi, małżeńskimi  
 • problemami z dorastającymi dziećmi  
 • chorobą psychiczną
 • problemami osobowościowymi
 • nagłą utratą bliskich, zdrowia itp.

 

 

Oferowane formy pomocy:

telefon zaufania, hostel, ośrodek terapeutyczno-wspierający, interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania, ośrodek informacyjny, terapia rodzin.

 

 

7. Komenda Powiatowa Policji w Puławach

 

  ul. Wojska Polskiego 5

   tel. alarmowy – 997

   tel. (81) 889 02 10

 

 

8. Sąd Rejonowy w Puławach

 

 III Wydział Rodzinny i Nieletnich

  ul. Partyzantów 6 A, II piętro, p. 206

  tel. (81) 888 55 85 wew. 1

 

 

9. Prokuratura Rejonowa w Puławach

 

 ul. Lubelska 7

  tel. (81) 886 10 06

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )