Pedagog i Psycholog - Aktualności


DOJRZEWANIE NASTOLATKA – DLACZEGO TAK TRUDNO TO WYTRZYMAĆ

 

W okresie dojrzewania wpływ rodziny na dziecko ulega zmianie. Następuje kryzys autorytetu rodziców i dorosłych w ogóle. Dochodzi do coraz częstszych konfliktów z rodzicami. Konflikt pokoleń spowodowany zwiększaniem się krytycyzmu, sprawniejszym dostrzeganiem błędów, wyższym poziomem myślenia w efekcie prowadzi także do osłabienia więzi emocjonalnej z rodziną. Dojrzewanie jest procesem przeobrażania się dziecka w osobę dorosłą, stopniowego kształtowania się zdolności pozwalających sprostać wymaganiom, jakie stawia przed człowiekiem dorosłe.

Wzrost sprawności umysłowej powoduje zwiększanie się zdolności obserwacji i oceny dziecka i bardziej krytyczne dostrzeganie braków u rodziców. Nastolatek zauważa, że głoszone przez dorosłych zasady nie są tak naprawdę przez nich przestrzegane, czyli ich teorie nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Prowadzi to do ogólnej utraty zaufania do dorosłych. Jest to dominujące tło kłótni z rodzicami, które z kolei owocują osłabieniem się więzi emocjonalnej z rodziną i obojętnością na jej problemy. Następną konsekwencją jest uznanie przez rodziców, iż zachowanie ich dziecka jest sygnałem tego, że nie potrzebuje ono już tyle wsparcia i miłości co przedtem. Nic jednak bardziej mylnego – nastolatek, w sensie zaspokajania potrzeb psychicznych powinien być traktowany jak małe dziecko, chociaż bardzo ciężko jest to wobec niego zastosować ze względu na jego arogancję, konfliktowość, często niewdzięczność.

Dojrzewanie inaczej zwane okresem adolescencji, powoduje zmiany anatomiczne, hormonalne, umysłowe oraz emocjonalno – społeczne w funkcjonowaniu nastolatka. Jest to okres który pozwala na przejście od niedojrzałości do dojrzałości w funkcjonowaniu poszczególnych obszarów.

Okres adolescencji charakteryzuje:

Niezwykła intensywność i żywość uczuć (emocje są często skrajnie nasilone, drobne incydenty mogą być przeżywane bardzo mocno, nieadekwatnie do sytuacji, poczucie bezsensu życia w obliczu obiektywnie nieznaczących niepowodzeń, a nawet samobójstwa z błahych powodów);

Chwiejność emocjonalna, labilność uczuć (łatwość przechodzenia ze skrajnego smutku w euforię, łatwe przechodzenie od poczucia siły i mocy do załamania, rezygnacji, utraty wiary we własne siły i możliwości).

Bezprzedmiotowość uczuć (adolescent często nie potrafi sprecyzować: dlaczego jest mu smutno?, czemu się cieszy?, co spowodowało jego zdenerwowanie?; przyczyną są tutaj intensywne zmiany hormonalne wpływające na funkcjonowanie układu nerwowego).

W okresie dojrzewania zmianie ulegają: funkcje intelektualne (od oparcia lokowanego  w autorytetach – do poszukiwania dowodów, od koncentracji na faktach, konkretach – do bazowania na wyjaśnieniach, od zmienności i wielości zainteresowań – do ich koncentracji i stabilności. Rozwój emocjonalny (od niezrównoważenia, dziecięcych lęków i unikania konfliktów – do zrównoważenia, dorosłych motywacji i rozwiązywania konfliktów. Funkcjonowanie społeczne (od obawy przed odrzuceniem, naśladowania, niezaradności i niepewności – do poczucia bycia akceptowanym, samodzielności i zaradności społecznej). Uniezależnianie się od rodziców (od kontroli rodziców, oparcia na nich i podporządkowywania się – do samokontroli zachowania, polegania na sobie i przyjaźni  z rodzicami) . Poczucie własnej tożsamości (od nierealistycznej samooceny, stawiania sobie nieosiągalnych celów, obawy przed oceną społeczną – do adekwatnego poczucia własnej wartości, akceptacji cudzych ocen oraz planowania sobie realnych zadań) .

Najważniejsze jest wsparcie ze strony rodziców.

Przyczyny konfliktów i złych relacji

Nieumiejętność postępowania rodziców – wraz z rozwojem dziecka powinny nastąpić zmiany metod wychowawczych, gdyż stare przestają być skuteczne i przyspieszają jedynie upadek autorytetu rodziców, którzy bezskutecznie próbują jeszcze go utrzymać stosując zakazy, nakazy, groźby, kary, lecz jedynym ich efektem jest naderwanie więzów rodzinnych. Podążanie za dzieckiem jest skutecznym sposobem utrzymania prawidłowych relacji domowych w okresie dojrzewania.

Stopniowe doroślenie młodych ludzi, początkowo zewnętrzne (fizycznie, naśladowanie zachowań, strojów, itp.), rozszerzanie kontaktów społecznych, poczucie dużej sprawności  i orientacji w otaczającym świecie – potrzeba samodzielności, samokontroli i sprawdzania się, uwolnienia się spod skrzydeł rodziców, zrobienie coś samemu (gorzej jednak jest z ponoszeniem odpowiedzialności, konsekwencji za własne czyny i decyzje).

Wzrost krytycyzmu – dostrzeganie słabości rodziców, wytykanie błędów, niekonsekwencji, upadek szacunku.

Wstydliwość na tle dokonujących się fizjologicznych przeobrażeń – oczekiwanie dyskrecji i poszanowania dla intymności, skrytość w stosunku do rodziców, potrzeba posiadania tajemnic.

Konflikty między samymi rodzicami (destruktywny wpływ w każdym wieku życia dziecka) – sprawiają, że dziecko nie przebywa chętnie w domu, ucieka z niego, bo umożliwia mu już to wypracowana samodzielność oraz posiadanie kontaktów rówieśniczych i wsparcia z ich strony, konfliktowość rodziców, ich rozwód, alkoholizm i inne patologie stanowią wzór dla nastolatka i bardzo często są powielane w zakładanych przez niego związkach.

Mając na uwadze ogromne znaczenie wpływu rodziny na przebieg dojrzewania dziecka oraz by zapobiec spadkowi i pogarszaniu się tego wpływu, warto zwrócić uwagę na atmosferę i styl wychowania, jakie sprzyjają prawidłowym stosunkom w domu.                                 Demokratyczna atmosfera wyraża się w:

 1. Poszanowaniu praw dziecka,
 2. Wspólnym rozwiązywaniu  problemów,
 3. Włączaniu dziecka w sprawy rodzinne (umożliwianie decydowania),
 4. Pełnej akceptacji dla osoby dziecka, niekoniecznie dla jego zachowań,
 5. Pozytywnym nastawieniu uczuciowym,
 6. Łagodnych środkach wychowawczych,
 7. Tłumaczeniu poleceń i kar.

Trudności wychowawcze w okresie dorastania dziecka, obserwowane zaburzenia zachowania są najczęściej powiązane z negatywnym obrazem własnej osoby, obniżoną samooceną  i brakiem wiary we własne siły i możliwości. Rodzice powinni pamiętać o tym od najmłodszych lat życia swojej pociechy, gdyż przede wszystkim oni są źródłem sygnałów określających znaczenie dziecka, jego wartości. To rodzice w ogromnej mierze decydują o samoocenie, samopoczuciu, poczuciu tożsamości i stosunku dziecka do ludzi i świata. Oni też mają największy wpływ na to, w jaki sposób dziecko poradzi sobie z problemami dojrzewania. Ważne jest czujne towarzyszenie dziecku w jego przeżyciach, kierowanie jego aktywnością tak, aby w przypływie chwilowego, złego nastroju, nie popełnił głupstwa. 

Poniżej krótki film z dedykacją dla rodziców:)

 

 

 

Pedagog

Ilona Wrótniak-Terlecka

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE

 

Nazywam się Ilona Wrótniak-Terlecka i będę miała przyjemność pracować w tym roku w gimnazjum na stanowisku pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego. Ze swojej strony oferuję pomoc i wsparcie nie tylko dla  uczniów, którzy przejawiają trudności w nauce. Zapraszam młodzież mającą problemy  w kontaktach z rówieśnikami lub/i rodzicami. Moją wiedzę  i doświadczenie zawodowe chciałabym wykorzystać pomagając uczniom w trafnym wyborze dalszego kierunku kształcenia. Bardzo liczę na dobrą współpracę z rodzicami, a młodzież zapraszam do bliższego kontaktu nie tylko w sytuacjach kryzysowych :).

                                                                                                                                                            Do zobaczenia

Akcje charytatywne

 

 

W naszej szkole właśnie zakończyliśmy akcje charytatywne:

 

 • ogólnopolską akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, na którą przekazaliśmy ubrania, zabawki, środki higieny osobistej i słodycze, które na pewno sprawiły dzieciom dużo radości,
 • podopiecznym puławskiego Domu Dziecka wręczyliśmy dary ze zbiórki, którą to zorganizowaliśmy na terenie naszego gimnazjum.
 • Zakończyliśmy także akcję "Góra grosza" - organizowaną przez towarzystwo "Nasz dom", podczas której zebraliśmy przysłowiowe "grosze" na pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej, przebywających w domach dziecka lub rodzinach zastępczych.

 

Uczniowie naszego gimnazjum łącznie zebrali 250,44 zł, co dało łączną sumę ponad 11 tysięcy monet. To dwukrotnie więcej, niż w ubiegłym roku!

 

Największym zaangażowaniem wykazały się klasy:

2c - 85 zł i 44 gr,

1b - 66 zł i 81 gr,

3b - 64 zł i 11 gr.

 

Wszystkim kolegom i koleżankom, którzy zaangażowali się w akcje charytatywne serdecznie dziękujemy!!!

JAK ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM?

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

 

Jeśli narzekasz na brak porozumienia ze swoim dorastającym dzieckiem, myślisz, że nie chce Cię słuchać i zastanawiasz się, dlaczego - przeczytaj. Może to zaowocować zupełnie nową jakością porozumienia między Wami.

 

Wielu rodziców narzeka na niemożność porozumienia się ze swoim dzieckiem. Bardzo często problem ten dotyczy nastolatków i ich rodzin. Dla młodych ludzi atrakcyjniejsze jest przebywanie w gronie rówieśników i rozmowa z przyjaciółmi. Warto zatem wiedzieć, jak rozmawiać z dzieckiem, aby oprócz rozmowy z przyjaciółmi miało też czas i chęci na rozmowę z nami.

 

1. Potraktuj go poważnie

Przede wszystkim należy zrozumieć, że nastolatek ma prawo do wyrażania własnych poglądów. W tym wieku kształtują się opinie, zainteresowania dziecka. Pozwalając mu na swobodne wyrażanie swoich myśli, konstruktywną dyskusją umacniamy w nim poczucie własnej wartości. Dziecko wówczas czuje, że liczymy się z jego zdaniem. Jeżeli przestaniemy traktować nastolatka z pozycji wyższości, a zaczniemy odnosić się do niego jak do partnera, on odwdzięczy nam się tym samym, wchodząc w z nami w nową, bardziej dojrzałą relację. Warto także spróbować pozbyć się nadmiernego moralizatorstwa. Pouczanie i krytykowanie dziecka powinniśmy stosować tylko w naprawdę niezbędnych sytuacjach.

 

2. Ucz się prawidłowej komunikacji

Prawidłowa komunikacja polega na obustronnej wymianie informacji między uczestnikami rozmowy. W rozmowie z nastolatkiem nie powinniśmy być stroną dominującą. Oprócz mówienia warto skupić się na słuchaniu naszego dziecka. Może nam to przynieść wiele wartościowych doświadczeń. Jeżeli stosownie do tematu będziemy zadawać pytania podtrzymujące rozmowę (np. Co masz przez to na myśli? Dlaczego tak uważasz?) dziecko poczuje się wysłuchane, a my dowiemy się więcej o sytuacji.

 

3. Ważne emocje

Warto pytać o emocje, jakie przeżywa nastolatek. Należy pamiętać, że organizmem w tym wieku targa burza hormonów. Niejednokrotnie dzieci mają problem ze zdefiniowaniem swojego stanu emocjonalnego. Nie rozumieją i nie potrafią nazwać tego co przeżywają. Warto zatem pomóc im zrozumieć kłębiące się w ich wnętrzu emocje. Możesz spytać w ten sposób: Czemu się złościsz? Dlaczego jesteś dziś smutny? Co Cię tak ucieszyło?

 

4. A jeśli to nie działa?

Z drugiej jednak strony każdy rodzic powinien mieć świadomość, że wielokrotnie próby empatycznej rozmowy mogą zostać odtrącone. Dzieje się tak z wielu przyczyn o których mowa była wcześniej - rozregulowanie hormonalne, próba zamanifestowania swojej autonomii, poczucie niezrozumienia. W takiej sytuacji warto po prostu przeczekać kryzys, nie wyolbrzymiać problemu. Jeżeli jednak czujemy się zaniepokojeni, warto udać się po poradę do psychologa.

 

5. Wspólna przestrzeń do rozmowy

Dzieci z reguły nie lubią klasycznych rozmów przy stole. Czują się niepewnie i instynktownie przygotowują do obrony. Bardzo ciekawym pomysłem na komunikację z naszą latoroślą może być połączenie rozmowy ze wspólnie wykonywaną aktywnością, na przykład robieniem zakupów, czy spacerem. Wtedy rozmowa nie będzie kojarzyła się z przykrym obowiązkiem, ale z przyjemną czynnością, którą warto powtarzać.

 

6. Nie obarczaj go swoimi problemami

Warto podkreślać w komunikacji z dzieckiem, że wzajemna rozmowa jest dla nas niezwykle istotna. Można to zasygnalizować poprzez stwierdzenia: bardzo się cieszę, że razem rozmawiamy, zależy mi żebyś wysłuchał mojej opinii, liczę się z tym, co mówisz.

Jeżeli rozmawiamy z dzieckiem nie powinniśmy obciążać go wszystkimi problemami jakie sami przeżywamy. Nastolatek nie jest jeszcze dorosłą osobą i przeżywa własne, adekwatne do wieku problemy. Obarczając dziecko swoimi troskami stawiamy je przed trudnościami właściwymi dla wieku dorosłego. Może to spowodować wielorakie reakcje ze strony naszej pociechy, takie jak: zamknięcie w sobie, trudności w poradzeniu sobie z własnymi problemami, agresję, reakcję ucieczki.

KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

W dniu 7 kwietnia 2011 r. w naszej szkole odbył się konkurs na palmę wielkanocną. W konkursie wzięli udział reprezentanci klas pierwszych i drugich  - w sumie wykonano 10 palm.

Zwycięzcami okazały się klasy: II C, II A i I C

Wszystkie palmy zostaną wystawione na sprzedaż na kiermaszu w dniu 10 kwietnia 2011 r.  przy kościele pod wezwaniem Św. Rodziny.  

Kiermasz bożonarodzeniowy

Dnia 20 grudnia 2010 r. na terenie naszego gimnazjum odbył się konkurs na stroik bożonarodzeniowy. Wykonane przez uczniów stroiki zostały wystawione na sprzedaż w szkole w dniach 20-21 grudnia. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na potrzeby uczniów naszego gimnazjum. Wszystkie artykuły świąteczne zostały własnoręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły.W dniu 22 października 2010 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w POK „Dom Chemika” odbył się I Międzygimnazjalny Konkurs Zawodoznawczy „Ja i moja przyszłość”. Konkurs skierowany był do młodzieży wszystkich III klas gimnazjum z terenu Puław i powiatu puławskiego.

Organizatorkami konkursu były pani Ilona Wrótniak-Terlecka, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP i pani Sylwia Wójtowicz, pedagog szkolny z Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Puławach.

 

Cele konkursu:

 • Propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Zachęcanie i wspieranie w wyborze realistycznych i optymalnych kierunków kształcenia w oparciu o zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.
 • Pomoc w określeniu zdolności, kompetencji i zainteresowań potrzebnych do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Kształtowanie umiejętności niezbędnych do podejmowania decyzji o dalszej drodze kształcenia.

 

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Puławskiego - pan Sławomir Kamiński, Prezydent Miasta Puławy - pan Janusz Grobel i Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy - pan Tomasz Piecak.

 

Konkurs składał się z 3 części obejmujących: przygotowanie „Kroniki zawodów przyszłości”, formę artystyczną do wyboru (pantomima, piosenka, skecz lub scenka opisująca dowolnie wybrany zawód oraz konkurs wiedzy, w którym uczniowie rozwiązywali zadania testowe z zakresu: samopoznania, świata zawodów, planowania kariery, ścieżek kształcenia i rynku pracy.

 

W konkursie udział wzięło 7 gimnazjów z Puław i powiatu puławskiego:

 1. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Puławach,
 2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Puławach,
 3. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Kurowie,
 4. Gimnazjum w Końskowoli,
 5. Gimnazjum w Żyrzynie,
 6. Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym,
 7. Gimnazjum nr 10 w Puławach.

 

Wyniki konkursów

 

w kategorii „Kronika zawodów przyszłości”:

 • I miejsce - Angelika Jóźwicka z Gimnazjum w Końskowoli
 • II miejsce - Zuzanna Szczepaniak, Anna Dzikoń i Magdalena Opoka z Gimnazjum w Kazimierzu Dolnym
 • III miejsce - Beata Wiejak z Gimnazjum w Końskowoli

 

w kategorii artystycznej:

 • I miejsce:
  Grupa teatralna „Gorące Żelazka” z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach z piosenką „Róbmy swoje”,
  Grupa teatralna z Kazimierza Dolnego z przedstawieniem „Nauczyciel
 • II miejsce:
  Grupa teatralna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kurowie w skeczu „Lekarz
  Uczennice z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach Katarzyna Zając i Klaudia Chałka z pantomimą „Nie ma to jak być robotnikiem”.
 • III miejsce:
  Grupa teatralna z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kurowie w skeczu „Przychodzi baba do lekarza”,
  Uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Kurowie Kamil Wójtowicz z piosenką „Ja jestem odlotowym kierowcą zawodowym”.

 

w kategorii wiedzy o zawodach:

 • I miejsce - drużyna z Gimnazjum w Końskowoli w składzie: Tomek Tarkowski, Ewelina Sykut, Emilia Raniuszek,
 • II miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach w składzie: Emilia Różycka, Aleksandra Tomaszewska, Bartłomiej Niespodziany
 • III miejsce - drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 2 w Puławach w składzie: Magda Staniak, Ola Dudek, Małgorzata Wiejak

 

Nagrody dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach wręczał Przewodniczący Rady Miasta - pan Zbigniew Śliwiński, a dodatkowo Wojewódzki Komendant Ochotniczych Hufców Pracy - pan Tomasz Piecak przyznał wyróżnienia indywidualne. W sumie nagrodzonych zostało 50 osób, a nagrody ufundowali również Starosta Puławski i Prezydent Miasta Puławy.

 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom oraz opiekunom za zaangażowanie i udział w konkursie.

Organizatorzy

STOP dopalaczom

W ostatnim czasie w mediach wiele się mówi o zagrożeniach życia i zdrowia młodzieży, wynikających z coraz powszechniejszej dostępności do substancji o działaniu psychoaktywnym czyli „dopalaczach”. W naszym gimnazjum odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców, a także uczniowie mieli okazję do spotkań z pracownikami „MONAR”, którzy przekazywali informacje związane z tymi środkami. Warto poszerzyć swoją wiedzę na ten temat i skorzystać z dostępnych informacji w Internecie.

 

 

www.dopalaczeinfo.pl - materiały informacyjne dla rodziców, uczniów i nauczycieli zamieszczone na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakładce poświęconej dopalaczom.

 

 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 - wskazówki dla rodziców zawarte w internetowym poradniku „Bliżej siebie, dalej od narkotyków” przygotowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

DNI OTWARTE

DNI OTWARTE


W dniach 24-25 marca 2010 roku odbyły się Dni Otwarte Publicznego Gimnazjum nr 3 w Puławach. W gościnne progi naszej szkoły zawitali uczniowie klas szóstych Szkół Podstawowych nr 3, 4, 11 w Puławach wraz z opiekunami. Spotkania z uczniami poszczególnych klas otwierał dyrektor szkoły Pan Jacek Rudnik. Po oficjalnym powitaniu informacje na temat szkoły w interesujący sposób przedstawili przybyłym gościom uczniowie klas trzecich - Karolina Fijoł, Aleksandra Pyra, Kamil Chodoła i Łukasz Salasa.


Kolejnym punktem Dni Otwartych była projekcja filmu o naszej szkole przygotowanego i zrealizowanego przez uczniów klasy II B. Film prezentował gimnazjum widziane oczami uczniów i zachęcał młodszych kolegów do kontynuowania nauki w Publicznym Gimnazjum nr 3. Powstał według pomysłu Bartka Niespodzianego, Rafała Furtaka i Tomka Chojeckiego. Następnie uczniowie mogli obejrzeć występ grupy teatralnej złożonej z uczniów klasy I B pod opieką Pani Mileny Klimczewskiej.


Bardzo ciekawym punktem programu były „Złudzenia optyczne” przygotowane przez Panią Małgorzatę Noskowską. Przyszli uczniowie gimnazjum mieli nie lada atrakcję wpatrując się w obrazy i zdjęcia. Niejednokrotnie dwójka uczniów widziała zupełnie coś innego.Następnie wszyscy przeszli do sali, w której czekały na nich kolejne atrakcje. Tym razem nasi goście zostali zaproszeni na pokazy fizyczno-chemiczne, które przygotowali uczniowie naszej szkoły: Justyna Kuna, Klaudia Kuśmierz, Paula Olszowa i Kasia Chojecka z klasy II E pod kierunkiem Pani Beaty Księżak. Przyszli gimnazjaliści żywo reagowali m.in. na małe wybuchy, doświadczenia z jajkiem, balonem oraz zmieniające się kolory w probówkach. Uczniowie mogli zapoznać się z pracownią chemiczno-fizyczną.


Po pokazach przyszedł czas na zwiedzanie szkoły. Uczniowie klasy trzeciej naszego gimnazjum wprowadzali młodszych kolegów do poszczególnych klas. Odwiedzili pracownię języka polskiego, informatyczną, biologiczną i plastyczno-historyczną. Co ciekawe, uczniowie szkól podstawowych mieli możliwość wejścia do klas podczas trwania lekcji. Dzięki temu choć na moment mogli zobaczyć swojego przyszłego nauczyciela i poczuć atmosferę zajęć. Podczas wędrówki w murach naszej szkoły uczniowie mieli też możliwość zobaczenia biblioteki, czytelni, w której mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Interesującą prezentację na temat biblioteki przygotowała Pani Jolanta Żmudzka.


Za organizację Dni Otwartych odpowiedzialne były panie: Sylwia Wójtowicz, Agnieszka Peplińska, Beata Księżak, Milena Klimczewska.


Wszystkich uczniów klas szóstych szkół podstawowych zapraszamy
w nasze szkolne progi już we wrześniu!

KIERMASZ WIELKANOCNY

KIERMASZ WIELKANOCNY

 

 

Przed świętami w dniach 29–30 marca 2010r. gimnazjum zorganizowało Kiermasz Wielkanocny. Piękne, kolorowe pisanki, świąteczne figurki gipsowe, koszyczki wielkanocne, kartki i stroiki, pyszne ciasta i biżuteria wykonane przez uczniów naszej szkoły można było kupić po atrakcyjnych cenach. Pieniądze z kiermaszu w całości zostaną przeznaczone na uroczystości związane z nadaniem imienia naszej szkole.

 

 

 

 

KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

KONKURS PALM WIEKANOCNYCH

 

 

 

W dniu 22 marca 2010r. w naszej szkole odbył się konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną.
W konkursie wzięli udział reprezentanci poszczególnych klas – w sumie wykonano 11 palm.

 

Zwycięzcami okazały się klasy: III C, II D, II C i  I B.

 

Wszystkie palmy zostały wystawione na sprzedaż na kiermaszu po zebraniu
z rodzicami w dniu 23 marca 2010.

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego

Podsumowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego


W czasie świątecznego kiermaszu zebraliśmy łącznie

556,62 zł.

Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na uroczystości związane z nadaniem szkole imienia
Polskich Noblistów. 


Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu.

Kiermasz Bożonarodzeniowy
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Dnia 17 grudnia 2009 r. na terenie naszego gimnazjum odbył się konkurs na STROIK BOŻONARODZENIOWY. Projekt i materiały na wykonanie stroików przygotowały poszczególne klasy. Wykonane przez uczniów stroiki zostaną wystawione na kiermaszu w Galerii Zielona w dniu 18 grudnia.


P1100567.JPG


P1100576.JPG


P1100580.JPG


Na stoisku w Galerii Zielona i na terenie szkoły gimnazjum wystawiło na sprzedaż artykuły świąteczne wykonane własnoręcznie przez uczniów. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację uroczystości związanych  z nadaniem imienia naszej szkole.


P1100605.JPG


P1100587.JPG


P1100592.JPG


P1100594_2.JPG

Góra Grosza

W naszym gimnazjum zakończyła się akcja „Góra Grosza”, której celem było zebranie funduszy na programy pomocy dzieciom odseparowanym od rodziny. Zbierane były monety groszowe od 1 do 50 gr. Każda klasa otrzymała słoiczek, do którego zbierała pieniądze. Najwięcej pieniędzy zebrały klasy:


1. 3D – 30,14 zł

2. 3C – 28,68 zł

3. 3E - 19,31 zł


Nasze gimnazjum zebrało łącznie : 182,30 zł

Organizatorami akcji byli: Pani Sylwia Wójtowicz oraz uczennice klasy 3E Magdalena Noskowska i Karolina Fijoł.

Konkurs HIV/AIDS

Dnia 1 grudnia odbył się konkurs wiedzy na temat HIV/AIDS. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów szkoły.

Nagrodzone osoby to:


I miejsce – Karolina Fijoł klasa III E oraz Katarzyna Chojecka klasa II E

II miejsce – Aleksandra Makijewska klasa III D oraz Klaudia Kuśmierz klasa II E

III miejsce – Justyna Kuna klasa II E


Organizatorzy konkursu :  Pani Sylwia Wojtowicz i Pani Agnieszka Ceglińska.

Zwycięzcom gratulujemy.

Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )